Aaldring Financieel Advies

Voor onafhankelijk hypotheekadvies

Onze dienstverlening

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie die op onze dienstverlening van toepassing is.

Privacyverklaring

Aaldring Financieel Advies neemt uw privacy serieus en doet er alles aan om deze te beschermen. In onze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Dienstverleningsdocument

In ons dienstverleningsdocument leest u meer over hoe wij werken en hoe wij worden beloond. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Bekijk het dienstverleningsdocument voor Hypotheekaanvraag, Risico's afdekken en Vermogen opbouwen.

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag*

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken*

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen*

*Toelichting Dienstverleningsdocument:

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt per 1 juli 2013 verplicht aan alle financiële dienstverleners dat er voorafgaand aan het verlenen van een financiële dienst een dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument of cliënt wordt verstrekt. Het DVD moet worden verstrekt bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen zoals;

• Betalingsbeschermers
• Complexe producten
• Hypothecaire kredieten
• Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
• Overlijdensrisicoverzekeringen
• Uitvaartverzekeringen
• Bij ministeriële regeling aan te wijzen andere financiële producten

De dienstverlening en het tarief dient door de financiële dienstverlener worden opgenomen in het dienstverleningsdocument. Dit geldt voor zowel de adviseur die in dienst is bij een aanbieder als de adviseur van het intermediair. Voordat de adviseur een dienst verleent moet hij de klant het dienstverleningsdocument ter beschikking stellen. Dit document stelt klanten in staat de dienstverlening en prijzen van financieel dienstverleners met elkaar en met die van aanbieders te vergelijken.


Dienstenwijzer

Wij hechten veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Door middel van onze dienstenwijzer informeren wij u over onze dienstverlening. Als u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken weet u vooraf waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.


Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.


Opdracht tot dienstverlening

Op het moment dat u ons de opdracht geeft om de door u gewenste werkzaamheden uit te voeren leggen wij de gemaakte afspraken vast in een "opdracht tot dienstverlening". U weet hierdoor vooraf exact waar u aan toe bent.


Vergunning Aaldring Financieel Advies

Aaldring Financieel Advies voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een financiële dienstverlener worden gesteld. Hiermee borgen wij onze kwaliteit als financieel dienstverlener. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Aaldring Financieel Advies een vergunning verleend voor advies op de volgende onderdelen:

  • Hypotheken
  • Levensverzekeringen
  • Sparen & (elektronisch) betalen
  • Beleggen
  • Consumptief krediet
  • Schadeverzekeringen

Aaldring Financieel Advies staat ingeschreven in het Wft-register van de AFM onder nummer 12039918. Voor beleggingsadvisering valt Aaldring Financieel Advies onder de regelgeving van het Mifid Nationaal Regime.


Opmerkingen of klachten

Heeft u opmerkingen over onze dienstverlening of voldoet deze niet aan uw verwachtingen? Geef dit dan meteen aan ons door. Samen gaan we na hoe we tot een oplossing kunnen komen.

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan heeft u de mogelijkheid om deze voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid biedt de consument één loket voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners door onpartijdig te bemiddelen bij geschillen. Aaldring Financieel Advies is aangesloten onder het nummer 300.014482.

U kunt onze klachtenprocedure hier nalezen.


Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.aaldringfinancieeladvies.nl).

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website van Aaldring Financieel Advies

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Aaldring Financieel Advies zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Aaldring Financieel Advies niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aaldring Financieel Advies garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Aaldring Financieel Advies wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik kunnen maken van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

Aaldring Financieel Advies behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aaldring Financieel Advies of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Aaldring Financieel Advies behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer en deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.